.: Världen

Världen kallas inte för något annat än just Världen i dagligt tal. Det händer att magiker och präster/prästinnor brukar andra ord.


Geografi
Kejsardömet Novion är ett gigantiskt rike som  sträcker sig från kusten i väster till stäpperna i öster.  Eftersom riket omgärdar en del av havet (ungefär som vår världs Medelhavet)  delas riket upp i en nordlig och en sydlig del när man talar om det. I söder avgränsas Novion av öknen och där bortom vet man inte i kejsardömet mycket om hur världen ser ut. I norr utgörs gränsen av furstendömet Nordeport, vars östra gräns är en bergskedja. De fyra nuvarande furstendömena var tidigare självständiga konungariken, vilka nu ombildats till territoriella furstendömen.

Novion innesluter en del av världshavet, ungefär som vår världs Medelhavet. Detta hav heter Nova Mare. Havet avdelas i öster av ett brett näs, där Novions huvudstad, Nova Celestina ligger sedan 1000 år. Tidigare fanns huvudstaden placerad norr om Nova Mare, men efter inbördeskriget mellan tvillingprinsarna, flyttades staden. På andra sidan näset fortsätter havet, i norr begränsat delvis av de östra delarna av Norra Novion, där östra furstendömet Vindmark under huset Gyllenfana utgör den östligaste delen av Novion. Utanför furstendömet ligger sju markgrevskap som skydd mot barbarerna öster om öster. Barbarernas rike är inte utforskat.

Norr om östra furstendömet är det allmänt känt att högalver håller till runt det som sägs vara det högsta berget i världen, och nog är det bergigt alltid i dessa marker. Den slätt som finns mellan de två bergsmassiven i nordöstliga delarna av Novion, har ockuperats och två markgrevskap har inrättats.


Norr om huvudstaden Nova Celestina, alltså i Norra Novion, finns ett deltaområde vars floder rinner upp i det bergsmassiv som delar den jättelika halvö som är förbindelsen till kejsardömet. Den södra gränsen av Novion är diffus, då den utgörs av öknen. Längst i väster i Södra Novion, ligger Dyneslätt, det södra furstendömet, under huset Lejonsparre.  Längst i väster i den Norra Novion, ligger furstendömet Vitehamn, som även innefattar några stora öar ute i havet väster om väster. Härifrån har många flottor seglat ut i olika ärenden, men få har återvänt. Norra Novion är bördigt, förutom runt bergsmassiven. Klimatet är tempererat med övervägande del lövskog. I närheten av bergsmassiven finns mer barrträd. I Norra Novions västra trakter finns det en helt orörd skog som alver lagt beslag på.

Världen utanför Imperiet

Väster om Imperiet ligger det stora havet. Vad som finns på andra sidan detta hav är föga känt. I urminnes tider fanns det flera riken och länder där, men all kontakt har upphört och ingen vet idag riktigt om det finns någon civilisation kvar.

Norr om Imperiet finns en del spridda små kungariken regerade av mer eller mindre barbariska folk (sett ur imperiets synvikel). Man fruktar ständigt räder norrifrån över det smala havet, men i övrigt bedrivs en gynnsam handel med dessa kungariken.

Öster om Imperiet breder enorma urskogar och bergsmassiv ut sig. Här finns kringströvande klaner med nomader och halvt bofasta människor. Just nu pågår flera krigiska operationer österut och imperiet försöker att aktivt utöka sitt territorium åt det hållet. I de djupa skogarna lever flera oberonde grupper av svartfolk. Viss handel bedrivs med svartfolken, framförallt eftersom köpmännens karavaner måste passera deras områden på väg längre österut. Skogarna bebos också av skogsalver som lever nomadiskt liv. Relationen till dessa alver har varit väldigt spänd de senaste 1000 åren. Högalverna, de få som finns kvar, lever i två kungariken som har begränsad kontakt med Imperiet. Hos högalverna finns den centrala helgedomen där Den Döde Guden dyrkas. Just nu strävar imperiet efter att förbättra sina relationer till högalverna och en ambassad av högalver har öppnat i kejsardömets huvudstad. Ännu längre österut kommer man till de stora stäpperna och bortanför dem når man det stora kungariket Wung-Xu. Detta är en mycket viktig handelspart för kejsardömet och många lyxvaror importeras.

Söder om kejsardömet når man först den stora öknen, ett område som inte är beboligt. Det ryktas om ett högalvsrike som är gömt djupt inne öknen, men ingen har nått fram dit. Söder om öknen ligger en mycket hög och otillgänglig bergskedja och söder om den når man en oländig djungel. Men vid kusten runt om djungeln ligger flera kungariken med vilka handel bedrivs med fartyg.

 

.: Imperiet Novion

Kejsardömets styrelse – Riksämbetena


Kejsaren är den absolute regenten av imperiet Novion, i teorin. I praktiken sköts ofta maktutövandet av rikets stora ämbetsmän. Detta bruk varierar över tid. Periodvis regeras imperiet av starka kejsare som lyckas dominera ämbetsmännen och styr sant absolut, men periodvis regerar svaga kejsare som är mer intresserade av lyx och nöjen och överlåter mycket av makten till riksämbetena. De senaste tre generationerna har sett en allt mer ökad makt för riksämbetsmännen och den nuvarande kejsaren som bara är 25 år visar mer intresse av att vara en hjältemodig riddare än av att egentligen styra riket.
Det finns fem riksämbeten, och dessa höga poster är möjliga att nå endast för de allra högsta inom högadeln i imperiet. Däremot är prinsar och prinsessor av blodet inte tillåtna att inneha något av riksämbetena. Det pågår en ständig kamp om dessa poster som i teorin tillsätts av kejsaren och innehas av livstid. Politiska strider vid hovet leder ofta till att ämbestmännen byts och den som förlorar intrigspelet slutar på stupstocken med huvudet avhugget.

Riksdrotsen: leder riksrådet. Ansvarig för lagstiftning och rättsväsendet
Rikskanslern: ansvarig för det kejserliga kansliet, utrikespolitiken och innehar det kejserliga sigillet
Riksmarsken: ansvarar för den kejserliga militären, överbefälhavare för de kejserliga trupperna
Riksamiralen: ansvarar för den kejserliga flottan och hamnarna
Riksskattmästaren: ansvarar för imperiets ekonomi, räkenskaper och beskattning

I händelse av att kejsaren är omyndig utrupas en riksföreståndare som leder imperiet under kejsarens minoritet. Riksföreståndaren är ofta änkejsarinnan eller någon ur den kejserliga familjena

De fyra furstendömena och rikets försvar

I vart av de fyra hörnen av imperiet finns ett stort furstendöme. Dessa fyra furstar är kejsarens vasaller men är i praktiken halvt självständiga kungar. Var och en av de fyra furstarna innehar den ärftliga posten av Rikshovmästare och försvarare av Norr, Väst, Öst respektive Södern