.: Magi

Magi – hur funkar det?


Magi är förmågan att påverka och förändra verkligheten. Att bruka magi är att ändra på själva stoffet som vårt universum är uppbyggt av. Gudarnas krafter kan definieras som magi. Det finns egentligen inte någon gräns för vad man kan göra med magi. Gudarna är gudar just därför att deras kontroll över magi är så fullkomlig.

All magi kostar. Priset för för att förgripa sig på universums uppbyggnad är högt. Priset är alltid i relation till vad man vill åstadkomma. Även en gud måste betala Priset.

Vem som helst kan inte bli magiker eller präst. Det krävs Potential. Gudarna märker ut de sina. När ett barn föds visar sig ofta tecken på att en viss gud eller gudinna favoriserar barnet. Barnen brukar då lämnas till den gudomens tempel för att uppfostras. Magiker föds med Potential men utan favorisering av gudarna. De olika magiskolorna har särskilda personer som reser runt för att samla upp barn med Potential för att ta hand om dem och skola dem till magiker.

Magi via gudarna: Alla gudar kan förläna sina präster och prästinnor magiska förmågor. Prästen eller prästinnan kanaliserar magiskt kraft via en gudomlighet.

Skolmagi: Att använda magi utan sanktionering av gudarna är blasfemiskt. Det finns ett antal magiskolor som har olika vägar att hantera magi. Den äldsta skolan är Scola Argentia. Priset för magi är högt, om du vill använda en magikers tjänster ska du vara beredd på att betala, och då talar vi inte bara pengar...

Att vara magiker

Ett barn som föds märkt av magi och som uppvisar potential är åtråvärt hos alla skolor. Det föds få sådana barn. Alla skolor har särskilda ”rekrytrare” som reser runt i imperiet för att finna dessa barn. Som en följd därav är det förbjudet att studera och bruka magi utan att tillhöra en skola. Kvinnor och män är fullkomligt likställda inom skolorna. När man inträder i skola ska man, egentligen, lämna sin familj och sin släkt bakom sig. Men naturligtvis är det svårt för adeln att acceptera.


Att utöva magi är extremt kostsamt och därför är det alla magikers strävan att finna anställning hos en rik beskyddare. Furstar, hertigar och rika grevar behöver alltid en hovmagiker, men till och med vissa mycket förmögna köpmän kan vara intressanta som uppdragsgivare. Uppdraget eller anställningen hos en beskyddare kan se olika ut, de kan vara tidsbestämda eller gälla för livet. Olika skolor har varierande syn på hur uppdragen och avtalen utformas.
Alla magiker strävar efter mer makt och mer inflytande. De olika skolorna konkurrerar med varandra och slåss om viktiga poster i kejsardömets administration. De är också ständigt på jakt efter gamla artefakter, föremål och skrifter från Elyseisk och Arkadisk tid. Sådana föremål har stor betydelse skolornas status. Den skola som lyckas bekläda ämbetet som riksärkemagiker har vunnit en stor och prestigefylld seger. Det är kejsaren själv som utser sin riksärkemag

 

.: Novions magiskolor

Schola Argentia

Den uråldriga skola vars ursprung är förlorat i legendernas dimmor. De innehar en särskilt vördad position bland alla andra av Novions skolor. De står vanligtvis över de andra skolornas politiska intrigspel och har aldrig beklätt ämbetet Riksärkemagiker i Novion. Skolan finns över hela den kända världen. Men har sitt huvudsäte i Novion. Skolans magiker är kända för att vara ivriga samlare av artefakter från Elyseisk och Arkadisk tid, de är beredda att betala i stort sett vad som helst för sådana. Schola Argentia studerar alla former av magi (även om Gnostisk magi är dem förbjudet).

Schola Draconis

Denna skola grundades av Eldjungfrun strax innan hon skapade Drakarna. Skolan är särskilt intresserad av allt som har med drakar och reliker kopplade till drakar att göra. Den magiform som Schola Draconia i första hand studerar och brukar är Hyponymatisk magi. Skolan har funnits längre än kejsardömet Novion. De har spridning över hela den kända världen, men är en liten magiskola med få studenter.

Schola Palatinae

Den kejserliga magiskolan grundad av imperiets tredje kejsare Aurelianos. Kejsar Aurelianos insåg vilket hot magiker skulle kunna utgöra mot imperiet och grundade skolan för att skydda imperiet och även för att verka aktivit i krig mot imperiets fiender. Efter det stora inbördeskriget hade Schola Palatinae en kris då de så att säga stått på den förlorande sidan, men arbetar aktivt fortfarande med att återhämta det politiska inflytandet. Schola Palatinae studerar i första hand Gnostisk magi, men även i bland Anagogisk magi. Skolan har mycket litet inflytande utanför kejsardömets gränser (av logiska skäl).

Schola Nocturna

Ingen vet riktigt när denna skola grundades. Dess medlemmar är diskreta och talar inte gärna om skolans inre affärer. Det är en väl ansedd skola som sällan varit indragen i skandaler. Flera gånger har medlemmar ur skolan innehavt den högsta posten i imperiet, den som riksärkemagiker. Schola Nocturna studerar i första hand Hermetisk magi. Skolan finns spridd över hela världen.

Schola Curatori

En av de yngsta skolorna att etablera sig i kejsardömet. Skolan har länge varit verksam i andra delar av världen och är den skola som kanske har den bästa relationen till prästerskapen. Schola Curatori excellerar i Anagogisk magi och det har gjort den populär bland överklassen i imperiet. Medlemmar ur denna skola är mycket eftersökta som hovmagiker. Ett faktum som lett till att den har vuxit till en av de mäktigaste i riket. Den nuvarande riksärkemagikern tillhör Schola Curatori.