.: Religion

CELESTINUSORDEN  
Celestinusorden är en mycket gammal kult som uppstod runt den förste kejsaren, Celestinus I som vid sin död upphöjdes till gud. Detta skedde för tretusentolv år sedan. Orden är mycket högt aktad och man offrar gärna olika rikedomar till de fem templen. Orden instiftades för att bevara kejsardömet, kejsaren och Celestinii ätt.

Orden sköter de adliga testamenten och har ansvar för den högre utbildningen, förutom de magiska skolorna. Högre utbildning sker vid universitet utanför tempelområdena men står under beskydd av orden.

Endast kvinnor ingår i orden. Orden är öppen endast för adelsdamer och de kvinnor som kan bevisa att de är släkt i rakt nedstigande led från den första översteprästinnan. Orden har enligt ordensstadgarna ett tak på totalt 1000 prästinnor, fördelat på de fem olika templen. Offer som åtföljer döttrar som ska antagas till orden beaktas och stora offer kan flytta fram döttrarna i turordningen för att bli upptagna.


TESTAMENTEN
Prästinnorna i Celestinusorden handhar alla testamenten som adeln låter nedteckna. Om inte testamentet har celestinusordens sigill, en drake med rött lack, är inte testamentet giltigt. En prästinna från orden skall närvara när testamentet nedtecknas. Sedan förseglas det och förvaras i det närmaste av de fem templen. En prästinna skulle hellre dö än att avslöja hemligheterna för någon. Därför ägnas mycket tid för celestinusprästinnorna åt rättsliga processer, där man först måste avgöra vilka som har rätt att ta del av innehållet i testamentet när testamentatorn dött, och sedan åt att uttolka testamentatorns vilja.


ARV HOS ADELN
Skölden ärvs alltid på manssidan, och i första hand till den äldsta manliga arvingen, som därigenom får titeln och sätesgården. Men det har hänt att testamentatorn har förbigått den äldste sonen till förmån för en annan son eller till och med en dotter. Dottern blir då innehavare av titeln i egen rätt. Det är mycket sällsynt och nästan otänkbart när det finns en levande son. Fast om sonen gifter ned sig, spelar bort förmögenheter eller dylikt kan han förskjutas av fadern/modern.
Testamentet skall förvaras hos celestinusorden och nedtecknas med en celestinusprästinna närvarande, annars är det inte giltigt. Prästinnan förseglar testamentet vid nedtecknandet och är därmed vittne till att allt gått rätt till. Prästinnorna anses oförvitliga.

Prästinnorna (för orden består endast av kvinnor) svär att skydda och bevara kejsardömet och kejsaren när de träder in i orden. Högst är överstprästinnan, därunder hennes fyra ”systrar”. Sedan kommer prästinnor och längst ned noviser. Alla prästinnor och översteprästinnan själv måste vara under tio år när de som noviser inträder i orden. Inga andra än noviserna passar upp på prästinnorna.